Gamintojams ir importuotojams

Informacija, individualų padangų atliekų tvarkymo būdą pasirinkusiems, padangų importuotojams

Gamintojai ir (ar) importuotojai pasirinkę nustatytas pareigas vykdyti individualiai turi vykdyti Atliekų tvarkymo Įstatymo 34.18 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir atitikti ATLIEKŲ TVARKYMO Įstatymo 34.20 straipsnyje keliamus papildomus reikalavimus. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Daugiau info

Kiekvienas gamintojas importuotojas tiekiantis padangas į LR rinką ir pasinaudojantis mokestine lengvata – nemokėti taršos mokesčio gaminių atliekomis, privalo organizuoti išleidžiamų padangų atliekų tvarkymą ir turi žinoti, kad:

 1. Privalo organizuoti ir finansuoti padangų atliekų surinkimą iš technines paslaugas teikiančių įmonių (servisų).
 2. Privalo organizuoti ir finansuoti padangų atliekų surinkimą iš įmonių, kurios vykdo mažmeninę padangų prekybą.
 3. Privalo organizuoti ir finansuoti padangų atliekų surinkimą iš ūkio subjektų, kurie įsigyja padangas savo reikmėms.
 4. Privalo visose padangų platinimo vietose skelbti informaciją apie save ir apie padangų atliekų tvarkytoją, kuriam, sutartiniais pagrindais, yra pavesta surinkti padangų atliekas.
 5. Padangų atliekų surinkimą patvirtinantys dokumentai yra Krovinio važtaraščiai ir Atliekų priėmimo – perdavimo aktai, kuriuos privalo administruoti pats importuotojas.
 6. PVM sąskaita faktūra yra tik finansavimą patvirtinantis dokumentas ir jo tikrai nepakanka patvirtinti padangų atliekų surinkimo faktą.
 7. Gautas iš padangų atliekų tvarkytojų dokumentas liudijantis, kad perdirbėjas už Jus vykdė visuomenės švietimo ir informavimo programą už 0,00 Eur, yra pažeidžiantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas – gamintojas importuotojas, pasirinkęs individualų atliekų tvarkymo būdą, turi finansuoti visuomenės švietimo ir informavimo programą ir teikiamose ataskaitose privalo nurodyti, kiekvienai šios programos priemonei išleistas lėšas bei priemones išsamiai aprašyti.
 8. Padangų perdirbėjai prisiimdami visas licencijuotoms organizacijoms įstatymais numatytas funkcijas šią veiklą vykdo neteisėtai, bet rizikuoja gauti tik baudą, o gamintojas importuotojas, kuriam yra visa atsakomybė už padangų atliekų tvarkymo organizavimą, rizikuoja netekti mokestinės lengvatos už taršą gaminių atliekomis.
 9. Pavesdami padangų atliekas tvarkyti padangų perdirbėjams, prieš pasirašant sutartį, jie gamintojui importuotojui turėtų pateikti banko ar draudimo bendrovės suteiktą garantiją visai sumai, gamintojo importuotojo išleistų rinkai padangų kiekio, Taršos mokesčiui sumokėti.
 10. Jei pavedėte tvarkyti padangų atliekas tiesiogiai padangų perdirbėjams, tai nereiškia, kad šiems perdavėte visą atsakomybę, visos LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais numatytos prievolės ir atsakomybės išlieka Jums. Reikalaukite, jog perdirbėjai ne savo nuožiūra vykdytų Jums priskirtas pareigas, o jas vykdytų taip, kad ateityje Jums nereikėtų atsakyti už jų neatsakingą veiklą.
 11. Pagal LR atliekų tvarkymo įstatymą individualiai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo sudaryti sutartis su apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjais dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir sutartis su apmokestinamųjų gaminių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų panaudojimo.
 12. Aplinkos ministro nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą.
 13. Sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo.

Šiose sutartyse turi būti numatyta padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo išlaidų dalinio finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių įrengtų didelių gabaritų atliekų aikštelių infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų padangų kiekį.

Reikia kosultacijos?

Kreiptis nurodytais kontaktais, maloniai pakonsultuosime.

Padangų importuotojų organizacija ragina visus padangų gamintojus importuotojus prekiauti padangomis atsakingai. Nelaukite, kol kontroliuojančios institucijos nurodys Jums ištiesų organizuoti padangų atliekų tvarkymą.

Pasirinkę kolektyvų padangų atliekų tvarkymo būsite saugūs – Jūsų padangų atliekos bus TIKRAI sutvarkytos, o užduotys bei prievolės pagal įstatymus įvykdytos. Daugiau info


Kolektyvus atliekų tvarkymo būdas – steigiant Organizaciją ir (ar) tampant tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdant organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Atliekų tvarkymo Įstatymo jiems nustatytų pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavedant organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio ATĮ nustatytų pareigų netampant Organizacijos dalyviais.

VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Padangų importuotojų organizacija kviečia visus padangų gamintojus importuotojus prekiauti padangomis atsakingai. Nelaukite, kol kontroliuojančios institucijos nurodys Jums ištiesų organizuoti padangų atliekų tvarkymą. Pradėkite dabar, šiandien ir tuoj pat.