Gamintojams ir importuotojams

Padangų gamintojų ir importuotojų pareigų vykdymas

Padangų atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Gamintojai ir importuotojai privalo
 • Registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą;
 • Pasirašyti sutartis dėl padangų atliekų tvarkymo su visomis savivaldybėmis arba Regioniniais atliekų tvarkymo centrais;
 • Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka;
 • Apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas;
 • Tvarkyti rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (apmokestinamųjų gaminių atveju – ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas).


Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas gali vykdyti

 1. Individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą bei kitų pareigų vykdymą;
 2. Kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti kitas minėtuose įstatymuose nustatytas pareigas (išksyrus pareigą registruotis ir vykdyti apskaitą) arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti kitas
  minėtuose įstatymuose nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis ir vykdyti apskaitą) netapdami organizacijos dalyviais.
 3. Aplikos teršimo gaminiais mokesčio mokėjimas. Mokesčio sumokėjimas neatleidžia gamintojo ir/ar importuotojo nuo visų kitų pareigų bei užduočių vykdymo.

Reikia kosultacijos?

Kreiptis nurodytais kontaktais, maloniai pakonsultuosime.

Nuo 2018-01-01 gamintojai ir importuotojai registruojasi Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema (GPAIS). Kaip užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS skaitykite GPAIS interneto svetainės www.gpais.eu rubrikoje „Pagalbos puslapis” skelbiamoje mokymų medžiagoje „Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita” ir vartotojo vadove „GPAIS vartotojo vadovas _ gamintojai ir importuotojai”.

Plačiau apie padangų gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite:
Atliekų tvarkymo įstatymo 34 18 – 34 20 straipsniuose. Arba susisiekite su mumis.

Padangų importuotojų organizacija kviečia visus padangų gamintojus importuotojus prekiauti padangomis atsakingai. Nelaukite, kol kontroliuojančios institucijos nurodys Jums ištiesų organizuoti padangų atliekų tvarkymą. Pradėkite dabar, šiandien ir tuoj pat.