Apie mus

Padangų importuotojų organizacija vienija daugiau nei 60 procentų Lietuvos padangų rinkos dalies užimančių gamintojų ir importuotojų kurie renkasi atsakingą verslą.

Pagrindinis Organizacijos veiklos tikslas – įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose padangų gamintojams ir importuotojams numatytas su atliekų tvarkymu susijusias apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievoles.

Organizacijos uždaviniai

 • koordinuoti Organizacijos narių registravimą į gamintojų ir importuotojų registravimo sąvadą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka;
 • sudaryti sutartis su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką Organizacijos išrinktais apmokestinamųjų gaminių/ padangų atliekų surinkėjais dėl apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir su apmokestinamųjų gaminių atliekų/padangų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų panaudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą (perdirbimą) tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.
 • koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotų institucijų gamintojams ir importuotojams nustatytų apmokestnamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo užduočių vykdymą;
 • organizuoti Organizacijos narių apmokestinamųjų gaminių/ padangų atliekų tvarkymą taip, kad būtų įvykdytos Organizacijos nariams nustatytos apmokestnamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo užduotys: organizuoti apmokestinamųjų gaminių/ padangų atliekų surinkimą iš apmokestinamųjų gaminių/ padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.; aplinkos ministro nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planų vykdymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoms institucijoms;
 • parengti ir suderinti apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo veiklos planus, kuriuose turi būti nustatytos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys Organizacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą;
 • parengti ir suderinti apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo finansavimo schemą, užtikrinančią, kad apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymas bus finansuojamas;
 • parengti visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo planą;
 • sukurti apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo sistemą , užtikrinančią, kad apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekos būtų surenkamos ir sutvarkomos;
 • kurti ir diegti papildomas apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų surinkimo sistemas savivaldybėse;
 • teikti Organizacijos nariams ir visiems apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojams importuotojams konsultacijas bei metodinę pagalbą;
 • organizuoti mokymus, seminarus, konsultacijas bei teikti aktualią informaciją apie apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymą;
 • remiantis savitarpio, ekonominio naudingumo principais, siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp Organizacijos narių, pavedimo davėjų ir visos suinteresuotos visuomenės;
 • organizuoti visuomenei seminarus, forumus,konferencijas bei reklamines akcijas apmokestinamųjų gaminių/padangų atliekų tvarkymo klausimais;
 • organizuoti leidybinę, informacinę veiklą, leisti periodinius bei vienkartinius, reklaminius, rekomendacinius ir kitus leidinius apie Organizacijos ar jos narių veiklą, įvairias mokymo bei metodines priemones;

Pamatėte aplinkosauginį pažeidimą? Nedvejokite! Skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite!